Zahájenie procesu pripojenia sa na vodovod – Malé hliny Modra

Radi by sme vás informovali, že verejný vodovod, splaškovú kanalizácia a prečerpávaciu stanicu sme oficiálne odovzdali spoločnosti BVS, a.s. To znamená, že od 1. septembra 2023 máte možnosť zahájiť proces pripojenia sa na vodovod. Keďže sa pomerne často stretávame s otázkami ohľadom realizácie pripojenia na infraštruktúru BVS, posielame Vám základné kroky:  

  • Žiadosť o zákres.
  • Získanie kladného vyjadrenia k projektovej dokumentácii.
  • Podanie žiadosti o preverenie technických podmienok pripojenia na siete BVS.
  • Následne vás bude kontaktovať technický pracovník a dohodne si s vami termín kontroly, resp. obhliadky miesta pripojenia.
  • V prípade splnenia technických podmienok, vám technický pracovník predloží zmluvu o dodávke pitnej vody/odvádzaní odpadových vôd.
  • Po podpise zmluvy bude s vami dohodnutý termín montáže vodomeru.

Presné inštrukcie, ktoré je potrebné splniť pri jednotlivých krokoch nájdete tu: www.bvsas.sk/domacnosti/nove-pripojenie