Podmienky akcie Odľahčená hypotéka

(ďalej len “Akcia”)

ORGANIZÁTOR (ďalej “Organizátor”):
ATOPS Development s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 46 911 880, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 85615/B. ATOPS s.r.o. so sídlom Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava, IČO: 46 429 701,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 77345/B. ATOPS Development Corvus s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 51 440 172, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 134366/B. ATOPS Development JR s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 52939642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144270/B. ATOPS Development 3 s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 50 349 511, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111968/B. ATOPS Development 1 s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 50 349 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 111999/B.

Akciu, v rámci ktorej môže Klient získať dotáciu na odľahčenie splátky hypotekárneho úveru, organizuje Organizátor samostatne bez akejkoľvek účasti financujúcich bánk. Účasť v Akcii Klientovi nezakladá garanciu získania hypotekárneho úveru.
Akcia prebieha v súlade s týmito Podmienkami akcie od 7.3.2023 do 7.6.2023 vrátane (ďalej “Doba konania akcie”) pri uzavretí novej kúpnej zmluvy financovanej formou hypotekárneho úveru na nižšie uvedené nehnuteľnosti (Akcia neplatí pre nákup obchodných priestorov) na území Slovenskej republiky (ďalej “Nehnuteľnosti”):

• Byty v bytovom dome: Corvus Malacky, Panské Záhrady, Panský Dvor, Nová Tulipa Kvetoslavov, Malé hliny Modra

 1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá bude realizovať kúpu nehnuteľnosti spôsobom a za podmienok odporúčaných a schválených Organizátorom (ďalej “Klient”).

 2. Klient sa musí podieľať na financovaní Nehnuteľnosti vlastnými zdrojmi vo výške minimálne 20%
  z kúpnej ceny Nehnuteľnosti. Organizátor môže na základe vlastného uváženia upustiť od splnenia tejto podmienky, avšak v takomto prípade Klient nedosiahne výšku mesačnej splátky hypotekárneho úveru poskytnutého na základe Úverovej zmluvy ako pri úrokovej

  sadzbe 1,49 % ročne ani po odpočítaní dotácie na splátky hypotekárneho úveru na Nehnuteľnosť (ďalej “Dotácia”).

 3. Klientovi musí financovanie nehnuteľnosti sprostredkovať finančný sprostredkovateľ 4Value s.r.o., so sídlom Vlašská 13818/3A, 831 06 Bratislava, IČO 51 286 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126103/B (ďalej “Sprostredkovateľ”).

 4. Doba fixácie úrokovej sadzby uvedená v verovej zmluve na bývanie, ktorú Klient uzatvára s financujúcou bankou (ďalej “Úverová zmluva”) musí byť dohodnutá na 3 roky.

 5. Doba dĺžky trvania hypotekárneho úveru podľa Úverovej zmluvy musí byť dohodnutá na 30 rokov. Pri kratšej ako 30 ročnej dobe splatnosti hypotekárneho úveru Úverovej zmluvy bude Organizátor posudzovať nárok na Dotáciu Klienta individuálne.

PODMIENKY AKCIE (ďalej “Podmienky akcie”)

 1. Klientovi vzniká nárok na vyplatenie Dotácie pri kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok počas Doby konania akcie:
  i. splnenie základných podmienok Akcie podľa bodov 1., 2. 3. 4. a 5. Podmienok akcie; a ii. platné uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva Nehnuteľnosti (ďalej “Kúpna zmluva”) a

  získanie písomného prísľubu od Organizátora o možnosti čerpať dotáciu; a
  iii. financovanie kúpy Nehnuteľnosti využitím bankových zdrojov; a
  iv. riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny podľa podmienok Kúpnej zmluvy; a
  v. Klient si vyberie jeden zo štyroch odporúčaných výpočtov pre hypotekárny úver,

  no maximálne s úrokovou mierou 5 % ročne a následne bude týmto hypotekárnym úverom sprostredkovaným Sprostredkovateľom financovať kúpu vybranej Nehnuteľnosti.

 2. Maximálny počet Dotácií na Klienta nie je limitovaný, v prípade ak Klient splní Podmienky akcie, avšak na jednu nehnuteľnosť si Klient môže uplatniť iba jeden krát Dotáciu.

 3. Splnenie Podmienok akcie musí Klient Organizátorovi preukázať hodnoverným spôsobom a to najmä predložením originálov dokumentov osvedčujúcich splnenie Podmienok akcie.

 4. Dotácia môže byť poskytnutá iba vo vzťahu k Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy. Dotáciu nie je možné získať na refinancovanie hypotekárneho úveru.

 5. Po splnení a preukázaní Podmienok akcie sa Organizátor zaväzuje poskytovať Klientovi Dotáciu vo výške uvedenej v bode 11. týchto Podmienok akcie a to počas prvých 36 mesiacov
  odo dňa čerpania hypotekárneho úveru.

 6. Výška Dotácie bude vypočítaná tak, aby sa mesačná splátka hypotekárneho úveru Klienta
  z Úverovej zmluvy po odpočítaní Dotácie rovnala mesačnej splátke hypotekárneho úveru
  pri úrokovej sadzbe 1,49 % ročne (ďalej “Výška dotácie”):
  Splátka Klienta – výška mesačnej splátky hypotekárneho úveru Klienta, ktorú je Klient povinný platiť podľa Úverovej zmluvy, ktorú uzatvoril s financujúcou bankou

  Splátka 1,49 % = (Splátka Klienta – Výška dotácie)

 7. Celková Dotácia, na ktorú vznikne Klientovi nárok po splnení Podmienok akcie sa rovná násobku výšky dotácie a 36 mesiacov. Dátum vyplácania dotácie bude definovaný v Dodatku
  ku Kúpnej zmluve.

 8. Bezodkladne po splnení Podmienok akcie Organizátor vyplatí Klientovi priebežne každý mesiac dotáciu a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Klienta zapísaný v Kúpnej zmluve.

 9. V prípade, ak sa Organizátor po dohode s Klientom dohodnú na využití jednorazového kumulatívneho vyplatenia Dotácie, môže tak byť spravené na základe dohody oboch strán. V tom prípade Klient stráca nárok na postupné vyplácanie dotácie.

 10. Akcia nemá žiadny vplyv na podmienky poskytnutia a splácania hypotekárneho úveru dohodnuté v Úverovej zmluve. Organizátor sa v dôsledku Akcie nestáva zmluvnou stranou žiadnej Úverovej zmluvy a Akcia nezaloží žiadne nároky Klienta voči financujúcej banke.

 11. Organizátor je oprávnený kedykoľvek Podmienky akcie alebo Dobu konania akcie jednostranne zmeniť. O zmenách bude Organizátor informovať prostredníctvom webovej stránky www.atops.sk alebo iným vhodným spôsobom.

 12. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť Akciu aj pred uplynutím Doby konania akcie, taktiež si vyhradzuje právo predĺžiť túto Akciu.

 13. Tieto Podmienky akcie sú účinné od 7.3.2023.